• Algemene Voorwaarden

  Artikel 1 – Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met BV VAN DENDER (hierna ‘VAN DENDER’). Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van VAN DENDER.

  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien VAN DENDER deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft.

  Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de klant.

   

  Artikel 2 – Aanvaarding aanbod

  De overeenkomst tussen de klant en VAN DENDER komt tot stand zodra de klant op schriftelijke of elektronische wijze ofwel een offerte van VAN DENDER aanvaardt, ofwel via de geijkte weg op de website een bestelling plaatst en een bevestiging daarvan ontvangt. In elk ander geval dient VAN DENDER een bestelling expliciet of impliciet (door uitvoering te geven aan een bestelling) te aanvaarden.

   

  Artikel 3 – Betaling

  Tenzij anders overeengekomen, dienen de facturen/betalingsuitnodigingen van VAN DENDER binnen de 30 dagen na de (factuur)datum te worden betaald.

  Elke factuur of betalingsuitnodiging wordt als aanvaard beschouwd, als de klant niet binnen de 14 dagen na verzending per aangetekende schrijven protest aantekent.

  Bij gebreke aan algehele betaling op de vervaldag van de factuur of betalingsuitnodiging, is de klant, wanneer deze als consument moet worden aangemerkt volgens boek VI van het WER, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50,00 EUR, onverminderd het recht van de consument om een gelijkwaardige schadevergoeding te vorderden indien VAN DENDER in gebreke blijft haar verbintenissen na te komen.

  VAN DENDER behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

   

  Artikel 4 – Intellectuele eigendom

  Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht op werken en waren die gecreëerd zijn door VAN DENDER, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst blijft de exclusieve eigendom van VAN DENDER De levering van waren door VAN DENDER houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht.

   

  Artikel 5 – Aansprakelijkheid

  VAN DENDER kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de uitoefening van haar opdracht, in geval van zware fout of bewezen opzet en/of bedrog. In geen geval kan VAN DENDER aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door derden. Enige aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de aan de klant gefactureerde bedragen.

   

  Artikel 6 – Leveringsbeleid, -termijn en -methode

  De bestelde waren worden steeds voor rekening en op risico van de Koper vervoerd. De waren worden verzonden met een koerierdienst (zoals B-Post etc.).

  Geleverde waren worden niet teruggenomen. Daar het om waren gaat met beperkte houdbaarheidsdatum, om waren die volgens de specificaties van de klant worden vervaardigd, en wegens hygiënische redenen en redenen van gezondheidbescherming, is elk herroepingsrecht uitgesloten.

  Ten aanzien van klanten die als consumenten worden aangemerkt in het licht van boek VI van het WER, wordt de leveringstermijn zo exact mogelijk vooropgesteld, behoudens onvoorziene omstandigheden en overmacht. Alleen de consument in de zin van het WER kan de overeenkomst ontbinden indien, behoudens overmacht, de levering meer dan vier weken na het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn nog niet plaats heeft gehad.

  De leveringstermijn begint te lopen bij de ontvangst van een volledige en regelmatige bestelling. De leveringstermijn wordt bepaald en ingeschat naargelang de omvang en de specificaties van de bestelling. VAN DENDER tracht zo spoedig mogelijk aan de bestelling te voldoen. Indien de bestelling afhankelijk is van bepaalde vereisten zoals een leveringstermijn, dient de klant dit duidelijk te communiceren.

   

  Artikel 7 – Klachten

  Klachten betreffende de geleverde waren worden niet aanvaard indien zij niet schriftelijk bij VAN DENDER toekomen binnen de 14 dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden, onverminderd de toepassing van het gemeen recht inzake.

   

  Artikel 8 – Wijziging opdracht

  De klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uit te breiden of te wijzigen.

   

  Artikel 9 – Varia

  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als ongeldig of niet uitvoerbaar gezien wordt, dan zal aan zulke bepaling (voor zover deze ongeldig of onuitvoerbaar is) geen enkel gevolg gegeven worden en zal deze geacht worden niet in deze overeenkomst te zijn opgenomen, zonder evenwel de andere artikels van deze overeenkomst ongeldig te maken. De ongeldige en niet uitvoerbare bepalingen dienen dan te worden gelezen als een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.

  Op de overeenkomst gesloten met VAN DENDER is het Belgische recht van toepassing. Elk geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit zal worden beslecht door de rechtbanken van de zetel van VAN DENDER.

   

  Voor elke andere vraag stuur een e-mail naar filip@vandender.eu of bel ons op +32 (0)2 465 36 26.

  Winkelmand
  Uw winkelmand is leeg
  Verder winkelen
  0